Administrator danych osobowych:

"Spółka Gmin Dolnej Odry" sp. z o. o. w Chojnie

Nr KRS: 0000571601, Nr REGON: 362189741,Nr NIP: 8581853919,
adres ul. Klasztorna 1, 74-500 Chojna,

nr tel. 885130170

adres Internet: www.sgdo.pl

adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inspektor ochrony danych:

r.pr. Paweł Juras, prowadzący Kancelarię Radcy Prawnego Paweł M. Juras,
nr tel. 605631711

adres: ul. T. Szeligowskiego 3, 71-051 Szczecin; adres Internet: www.DanaOsobowa.pl; adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z którym kontakt możliwy jest również na podane powyżej adresy i dane kontaktowe Administratora.

Administrator przetwarza dane osobowe jedynie w przypadkach, gdy prawną podstawę stanowi:

 • wyrażona zgoda osoby, której dane dotyczą;
 • podejmowanie za zgodą lub na żądanie osoby, której dane dotyczą czynności zmierzających do zawarcia lub wykonania zawartych przez tę osobę umów;
 • wykonywanie realizowanych w interesie publicznym zadań w zakresie odbioru odpadów oraz prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych dotyczących prawidłowego gospodarowania odpadami, w szczególności selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 • wypełnianie ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 • ochrona żywotnych interesów osoby fizycznej;
 • z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą realizacja uzasadnionych prawnie interesów Administratora lub strony trzeciej, w szczególności związanych z działalnością gospodarczą Administratora, w tym ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych umów, promocji firmy, oraz współpracy z podwykonawcami.

Podawanie danych Administratorowi jest co do zasady dobrowolne. Dobrowolne podanie danych osobowych uznawane jest za dobrowolne spełnienie wymogu umownego.

Niepodanie danych w zależności od podstawy prawnej i okoliczności może skutkować brakiem możliwości lub odmową realizacji celu bądź niewłaściwą lub w innym zakresie realizacją celu, w którym są pozyskiwane, np.; brakiem możliwości zawarcia umowy
z powodu braku stosownych danych strony lub odmowa zawarcia umowy z powodu braku danych koniecznych do jej właściwego wykonania.

Dane są poddawane statystyce. Dane nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie są poddawane profilowaniu. Dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane są przechowywane jedynie przez okres konieczny do realizacji celu, w którym zostały pozyskane; okres objęty udzieloną zgodą oraz okres wynikający z przepisów prawa, w tym wynikający z okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, przechowywania dokumentów księgowych oraz okresu archiwizacji.

Każda osoba, której dane dotyczą posiada w stosownych przypadkach prawo do:

 • przejrzystej i wolnej od opłat informacji oraz dalszej komunikacji w sprawie przetwarzania jej danych;
 • dostępu do tych danych, ich sprostowania i uzupełniania; domagania się ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją sprzeciwu wobec ich przetwarzania realizowanego w interesie publicznym bądź niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią ;
 • wniesienia w każdej chwili sprzeciwu wobec ich przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego;
 • nie podlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu;
 • uzyskania informacji o ewentualnych odbiorcach danych;
 • prawo do przenoszenia danych które dana osoba dostarczyła Administratorowi, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany w związku z udzieloną zgodą lub zawartą
  z Administratorem umową
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem lub dalej przetwarzanych w oparciu o inną podstawę prawną.

Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym odbiorcom jedynie z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa regulujących ochronę danych osób fizycznych. Główną kategorią odbiorców danych osób fizycznych są podmioty ściśle współpracujące
z Administratorem i z podwykonawcami w zakresie realizowanych zadań i prowadzonej działalności. Co do zasady również dane mogą być powierzone do przetwarzania jedynie podmiotom związanym z Administratorem wiążącym prawnie instrumentem gwarantującym bezpieczeństwo tych danych.

W oznakowanych obiektach i pojazdach Administrator stosuje monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i klientom, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić firmę i jej pracowników na szkodę, ochrony mienia oraz kontroli bezpieczeństwa i jakości wykonywania usługi. Nagrania monitoringu mogące stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa przechowywane są do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania, w innych przypadkach Administrator przechowuje nagrania monitoringu przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.

Organem właściwym w sprawach skarg dotyczących ochrony danych osobowych
w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uiodo.gov.pl

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. niedziela, 23 luty 2020 15:06 Super User